Cine poate fi Auditor Energetic Cladiri

Model Certificat Energetic cladiriAuditorul energetic este acea persoana fizica atestata professional care are capacitatea si dreptul de a realiza audituri si certificate energetice.
Auditorul energetic este atestat de catre ministerul dezvoltarii regionale si locuintei.

Dosarul pentru atestarea auditorilor energetici va cuprinde:
- Cerere tip;
- Copia actului de identitate pe care se va trece numarul de telefon;
- Copie a diplomei de absolvire a institutiei de invatamant tehnic superior sau copie legalizata a actului de echivalare a diplomei;
- Copie integrala a carnetului de munca;
- 3 poze de 5x4cm;

 


- Memoriu de activitate in concordanta cu inregistrarile din cartea de munca detaliat in functie de specialitatea solicitata;
- recomandari din partea unor institutii sau agenti economici in care si-a desfasurat activitatea solicitantul solicitantul care fac referire la experienta profesionala in specialitatea solicitata de acesta;
- 1 recomandare din partea unei asociatii profesionale in domeniu;
- Declaratie pe propria raspundere a solicitantului din care sa reiasa ca nu a suferit condamnari penale, scrisa de mana, datata si semnata sau copie legalizata a cazierului;
- Chitanta pentru achitarea taxei.

Calitatea de auditor energetic se dovedeste prin autorizatia de auditor energetic, stampila si legitimatia.

Cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca auditorii, persoane fizice:
- persoanele fizice care solicita sa fie autorizate in calitate de auditor energetic trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
- persoanele fizice care solicita sa fie autorizate in calitate de auditor energetic trebuie sa nu fi suferit condamnari penale definitive si irevocabile pentru fapte ce au relevanta in domeniul energetic ;

Pregatirea profesionala, specializarea si experienta acumulata in domeniu.
Experienta profesionala trebuie sa fie dobandita prin activitate acumulata in invatamant, cercetare, proiectare, executie sau exploatare, in urmatoarele domenii tehnice: energetica industriala, instalatii, mecanica, alte domenii tehnice cu conotatie energetica .
Pregatirea in domeniul elaborarii auditurilor energetice.
Aceasta cerinta se satisface prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de o universitate tehnica cu profil energetic, agreata de catre ARCE in conformitate cu prevederile Ghidului de pregatire si examinare a cursantilor in domeniul elaborarii bilanturilor energetice, aprobat prin Decizia presedintelui ARCE nr. 57/2003.

Cerintele care trebuie indeplinite de catre persoane juridice: :
- sa detina minimum 3 auditori energetici autorizati conform legii, cu statut permanent pe baza de contract ;
- sa faca dovada, pe baza documentelor ce atesta patrimoniul, ca are in dotare echipamente de masurare specifice auditurilor energetice pentru care solicita autorizarea si/sau ca este in posesia unui contract cu un operator economic care are astfel de dotari .

Auditorul energetic este o persoana fizica atestata sa inspecteze si evalueze eficienta raspandirii energiei intr-un imobil. In acest scop, un auditor energetic masoara consumul de energie, urmareste pierderile de caldura si verifica operatiunile si eficienta incalzirii, a ventilatiei si a sistemelor de aer conditionat.

Auditorul energetic trebuie sa fie autorizat de ministerul dezvoltarii regionale si locuintei pentru ca certificatul energetic emis de el sa fie valid.